Reglementen

Huisregels

Onderstaande huisregels zijn bedoeld om voor cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 • U wordt geacht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel u vergoed krijgt. Fysiotehrapie Burgerhof draagt niet de verantwoordelijkheid van uw vergoeding voor fysiotehrapie.
 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • U wordt geacht bij het eerste bezoek een grote (bad)handdoek mee te nemen. Deze handdoek kunt u tijdens uw behandelingen in de praktijk in een handdoekenkast op nummer opbergen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat verwijder dan uw waardevolle spullen hieruit.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten de krant of lectuur leest, wil u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van een blindengeleidehond.
 • Als u gebruik maakt van de loopband in de oefenzaal, graag schone (loop)schoenen meenemen.

Privacy reglement

Doelgroep: cliënt en medewerker

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de 'Algemene Verordering Gegevensbescherming' (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in dit reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde 'Algemene Verordering Gegevensbescherming', een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires, waarnemers en de administratieve kracht. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut zijn de Europese privacyregels (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat u het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen; Voor meer informatie hierover kijkt u hier.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 • In het kader van uw behandeling kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, overleg plaatsvindt. De fysiotherapeut kan hierdoor genoodzaakt zijn over uw medische gegevens te spreken met deze zorgverleners. Tenzij u expliciet te kennen geeft dat u hier niet mee kunt instemmen is de behandelend fysiotherapeut daartoe bevoegd;
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem);
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut;
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend;
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien;
 • In het bijzijn van cliënten of derden wordt niet over andere cliënten gesproken;
 • In de behandelruimtes is de privacy voor de cliënten gewaarborgd, de ruimtes zijn allemaal van elkaar afgesloten. Er is van buitenaf geen inkijkmogelijkheid in de behandelruimte;
 • Binnen de praktijk zijn er afspraken gemaakt om niet zonder toestemming van de cliënt de behandelkamer te betreden;
 • Indien de cliënt er om vraagt verlaat de fysiotherapeut de behandelruimte tijdens het uit- en omkleden van de cliënt;
 • Binnen de praktijk is geen zichtbare cliënten informatie (bv. overdrachten of informatie in computer) te zien voor derden;

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de behandelingen dient de behandelend fysiotherapeut hier rekening mee te houden.
 • Indien de cliënt door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/ of verrichtingen bezwaar maakt, dient de behandelend fysiotherapeut rekening te houden met het bezwaar en te beoordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt aangeeft er bezwaar tegen te hebben door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, wordt dit gerespecteerd.
 • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij een behandeling in de oefenzaal kan het voorkomen dat er meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat uw fysiotherapeut niet op de juiste manier met u omgaat, kunt u dit , via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Meer informatie hierover treft u aan op deze website, menu kwaliteit, submenu 'klachtenregeling'

Interne klachtenreglement

Niet tevreden laat ons dit weten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk of over een van onze medewerkers. In ons beider belang hebben wij dit klachtenreglement opgesteld. Heeft u een klacht of bent u minder tevreden laat het ons dan weten. Elke klacht of signaal van u wordt door ons serieus genomen zodat wij onze dienstverlening nog beter op uw wensen af kunnen stemmen.
Hoe te handelen bij ontevredenheid?
Bent u niet tevreden, dan is de eerste stap om u te wenden tot uw fysiotherapeut. Met betreffende fysiotherapeut kunt u dan uw klacht bespreken. De ervaring leert dat de meeste klachten tijdens een dergelijk gesprek al worden opgelost!

Komt u samen met uw fysiotherapeut niet tot een oplossing van uw klacht of ligt het bespreken van de klacht met uw fysiotherapeut gevoelig, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Mari Burgerhof. Uiteraard mag u uw klacht ook met een van de andere collega's bespreken. In overleg met hen wordt dan beoordeeld hoe uw klacht het beste kan worden opgelost.

Als blijkt dat we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke externe klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waar onze praktijk bij is aangesloten. Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt uw klacht dan volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Lees meer over de externe klachtenregeling.

Tot slot
Wilt u meer weten over de werkwijze van het indienen van een klacht of over de interne of externe klachtenregeling dan kunt u zich altijd wenden tot uw fysiotherapeut of een van de medewerkers. Over de externe klachtenregeling van het KNGF is een folder in de praktijk beschikbaar.