Reglementen

Huisregels

Onderstaande huisregels zijn bedoeld om voor cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 • U wordt geacht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel u vergoed krijgt. Fysiotehrapie Burgerhof draagt niet de verantwoordelijkheid van uw vergoeding voor fysiotehrapie.
 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • U wordt geacht bij het eerste bezoek een grote (bad)handdoek mee te nemen. Deze handdoek kunt u tijdens uw behandelingen in de praktijk in een handdoekenkast op nummer opbergen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat verwijder dan uw waardevolle spullen hieruit.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten de krant of lectuur leest, wil u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van een blindengeleidehond.
 • Als u gebruik maakt van de loopband in de oefenzaal, graag schone (loop)schoenen meenemen.

Privacy reglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie Burgerhof is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Burgerhof hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie Burgerhof hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest bij een andere praktijk, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Een kopie van Uw dossier wordt dan aan U  persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Cookies op deze website

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Fysiotherapieburgerhof.nl verzamelt anonieme gegevens over website bezoekers, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. We gebruiken deze zogenaamde ‘Analytics’ gegevens o.a. om te bepalen welke pagina’s op de website worden gebruikt. Uw websitebezoek wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens zoals emailadres, naam of IP adres. De verzamelde data wordt alleen op anoniem overkoepelend niveau gebruikt voor analyse doeleinden.

Op fysiotherapieburgerhof.nl worden de volgende cookies gebruikt:

 • Google Analytics, hierbinnen zijn de volgende Analytics functies geïmplementeerd:
  • Demografische en interesserapporten van Google Analytics.

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt daarvoor terecht bij Mari Burgerhof.  Hij is verantwoordelijk voor het privacy beleid. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fysiotherapie Burgerhof neemt Uw privacy uiterst serieus en zal er daarom ook voor zorgen dat Uw gegevens met vertrouwen worden behandeld.

Interne klachtenreglement

Niet tevreden laat ons dit weten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk of over een van onze medewerkers. In ons beider belang hebben wij dit klachtenreglement opgesteld. Heeft u een klacht of bent u minder tevreden laat het ons dan weten. Elke klacht of signaal van u wordt door ons serieus genomen zodat wij onze dienstverlening nog beter op uw wensen af kunnen stemmen.
Hoe te handelen bij ontevredenheid?
Bent u niet tevreden, dan is de eerste stap om u te wenden tot uw fysiotherapeut. Met betreffende fysiotherapeut kunt u dan uw klacht bespreken. De ervaring leert dat de meeste klachten tijdens een dergelijk gesprek al worden opgelost!

Komt u samen met uw fysiotherapeut niet tot een oplossing van uw klacht of ligt het bespreken van de klacht met uw fysiotherapeut gevoelig, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Mari Burgerhof. Uiteraard mag u uw klacht ook met een van de andere collega's bespreken. In overleg met hen wordt dan beoordeeld hoe uw klacht het beste kan worden opgelost.

Als blijkt dat we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke externe klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waar onze praktijk bij is aangesloten. Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt uw klacht dan volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Lees meer over de externe klachtenregeling.

Tot slot
Wilt u meer weten over de werkwijze van het indienen van een klacht of over de interne of externe klachtenregeling dan kunt u zich altijd wenden tot uw fysiotherapeut of een van de medewerkers. Over de externe klachtenregeling van het KNGF is een folder in de praktijk beschikbaar.